8:00 pm, Sunday, February 3, 2013
Newcomer 19

Taize Worship

Contact: Gwen Gustafson-Zook, phone (574) 535-7780, email gwengz@goshen.edu